» Regulamin

Producenci

Kontakt

Systemy płatności

 • Dotpay

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego obowiązujący od 25.12.2014.

    Określone w Regulaminie pojęcia oznaczają:
        1. Sprzedający – AWISTA z siedzibą w miejscowości Aleksandrów Kujawski (87-700), Konradowo 1, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Aleksandrowie Kujawskim pod numerem  1807 ,
NIP: 8792263379, REGON: 871611485, adres mailowy: [email protected], Telefon: + 48 692361632,
        2. Operator – AWISTA z siedzibą w miejscowości Aleksandrów Kujawski (87-700), Konradowo 1, wpisana do do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Aleksandrowie Kujawskim pod numerem  1807, 
adres mailowy: [email protected],
        3. Kupujący – podmiot, który złożył zamówienia zgodnie z niniejszym regulaminem,
        4. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, jeżeli złożył zamówienie niezwiązane bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,
        5. Strona Internetowa – strona www.rozkosz.com.pl oraz www.rozkosz.eu
        6. Towar - każdy towar opisany i oznaczony ceną sprzedaży na Stronie Internetowej,
        7. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego na Stronie Internetowej, oferujący sprzedaż Towarów,
        8. Zamówienie – złożenie oświadczenia woli przez Kupującego zgodnie z wzorem zamieszczonym na Stronie Internetowej, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży,
        9. Przyjęcie Zamówienia do realizacji – informacja wysłana do Kupującego, że jego zamówienie zostało przyjęte do realizacji,
        10. Dostępność Towaru – znajdowanie się Towaru na magazynie Sprzedającego w chwili umieszczania przez niego informacji o Towarze na stronie internetowej.

    Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawartej na podstawie złożonego za pośrednictwem Operatora zamówienia. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
    Zamówienie uważa się za złożone, jeżeli:

        1. osoba uprawniona do jego złożenia wypełniła w nim zgodnie z pouczeniem wszystkie pola oznaczone jako konieczne do wypełnienia i wysłała zamówienie do realizacji zgodnie z procedurą podaną na stronie Internetowej oraz
        2. złożyła oświadczenie o akceptacji Regulaminu Sklepu Internetowego.

    Umowa sprzedaży uznaje się za zawartą w momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail z informacją o Przyjęciu Zamówienia do realizacji.
    Zamieszczona na stronie informacja o Towarze wraz z ceną nie stanowi oferty w rozumieniu art. 543 Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania Ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
    Ceny w ramach Sklepu zawierają wszelkie należne cła i podatki.Ceny nie zawierają kosztów dostawy.

    Kupujący może wybrać formę płatności spośród form płatności wskazanych w formularzu zamówienia. Termin płatności za zamówione Towary w przypadku wyboru przez Kupującego formy płatności:
Przedpłata na konto lub DotPay wynosi 7 dni od dnia Przyjęcia Zamówienia do realizacji. Po upływie powyższego terminu Konsument zostanie powiadomiony w drodze wiadomości e-mail o możliwości uiszczenia płatności w dodatkowym 3 - dniowym terminie. Nieuiszczenie płatności, pomimo upływu wyznaczonego dodatkowego terminu, jest warunkiem rozwiązującym umowę sprzedaży.
    Za termin płatności uważa się moment obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

    W przypadku, gdy Kupującym jest konsument, termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 30 dni od otrzymania przez Sprzedającego Zamówienia.
    Informacje o dostępnych w Sklepie sposobach dostawy oraz wysokości kosztów dostawy podane są w zakładce Koszty dostawy.

    Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Kupującego danego Towary (czas dostawy) składa się czas realizacji zamówienia (przygotowania Towarów do wysyłki) przez Sprzedającego oraz czas dostarczenia Towaru przez przewoźnika. Czas realizacji zamówienia przez Sprzedającego, liczony jest od momentu potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu przekazania przez Sprzedającego przesyłki zawierającej Towary przewoźnikowi i wynosi maksymalnie 20 dni roboczych tj. dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy. Do powyższego czasu należy doliczyć czas dostarczenia Towaru przez przewoźnika (kuriera), który jest prezentowany w zakładce Koszty dostawy.
    Zasady odbioru Towaru od przewoźnika określa przewoźnik w miarę możliwości po konsultacji z Kupującym.


    W przypadku, gdy Kupujący jest konsumentem, wraz z Towarem otrzymuje pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, stwierdzające jej datę i rodzaj oraz przedmiot świadczenia i cenę.
    Koszty przesyłki Towaru i inne wskazane w formularzu zamówienia ponosi Kupujący na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

    Towary oferowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.

    Na Sprzedającym ciąży prawny obowiązek dostarczenia Towarów bez wad. Kupujący może zgłosić przysługujące mu roszczenia w zakresie wad Towarów w szczególności wysyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected], lub drogą pocztową na adres AWISTA Konradowo 1, 87-700 Aleksandrów Kujawski. Prosimy o załączenie do reklamacji dowodu zakupu Towaru (np. paragon, faktura).
W zgłoszeniu reklamacyjnym, w celu przyspieszenia jego rozpatrzenia, prosimy o podanie przyczyny zgłoszenia, roszczenia zgłaszanego przez Kupującego oraz danych kontaktowych Kupującego.
    Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Kupujący może:
        1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towarów bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;
        2. żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedający jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego, z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

    Jeżeli Kupującym jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
    Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć wadliwy Towar na następujący adres: AWISTA, Konradowo 1,87-700 Aleksandrów Kujawski, zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego.
    Jeżeli Kupujący będący Konsumentem zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
    Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Towarów przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
    W przypadku nieuwzględnienia roszczenia z tytułu rękojmi towar zostanie wysłany ponownie na adres Kupującego
    
    Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
    Bieg 14 – dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w przypadku umowy sprzedaży Towarów – od objęcia Towarów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (Towaru), partii lub części.
    Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.
    Oświadczenie można złożyć w szczególności wysyłając je w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected], lub drogą pocztową na adres do korespondencji: AWISTA, Konradowo 1, 87-700 Aleksandrów Kujawski. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.
    Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedającemu zwracany Towar lub przekazać Towar osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwracane Towary należy odesłać na adres: AWISTA, Konradowo 1, 87-700 Aleksandrów Kujawski. Do zwracanego Towaru prosimy o dołączenie dowodu zakupu (np. paragon, faktura).
    Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

    W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
    Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy,w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
    Towary objęte Promocją mogą być zakupione wyłącznie na zasadach określonych w promocji.
    Sprzedający zastrzega sobie możliwość nie Przyjęcia Zamówienia do realizacji w szczególności gdy:
        1. Kupujący nie uregulował zobowiązań wobec Sprzedającego lub naruszył postanowienia umowne w ramach wcześniej realizowanych transakcji lub aktualnych transakcji,
        2. Sprzedający nie ma zamówionego Towaru,
        3. Sprzedający ze względu na awarię któregokolwiek z systemów nie ma możliwości technicznych do przesłania takiego potwierdzenia.
    W przypadku nie Przyjęcia Zamówienia do realizacji, umowa sprzedaży nie zostaje zawarta, o czym Kupujący zostanie poinformowany.
    Kupujący przyjmuje do wiadomości, że:
        1. Administratorem jego danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji zamówienia jest AWISTA, Konradowo 1, 87-700 Aleksandrów Kujawski,
        2. ma prawo dostępu do swoich danych w celu ich kontroli i weryfikacji,
        3. ma prawo wystąpienia w formie pisemnej do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych,
        4. udostępnienie danych jest dobrowolne,
        5. dane są zabezpieczane w sposób opisany na Stronie Internetowej, w szczególności w ramach Polityki prywatności.
    Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający to urządzenie podłączone do sieci Internet wyposażone w przeglądarkę internetową w wersji umożliwiającej prawidłowe przeglądanie towarów oraz składanie zamówień.
    Kupujący zobowiązuje się nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym.
    Formularz Zamówienia i Przyjęcie zamówienia do realizacji są przechowywane w formie elektronicznej i zostaną udostępnione do wglądu na żądanie Kupującego.
    Prawem właściwym jest prawo polskie.

    Załącznik nr. 1
    Wzór formularza odstąpienia od umowy
    (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

    AWISTA
    Konradowo 1
    87-700 Aleksandrów Kujawski
    [email protected]

    Ja _____________________________ (imię i nazwisko) niniejszym informuję
    o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy
    Data odbioru __________________________________________________________
    Imię i nazwisko _______________________________________________________
    Adres _________________________________________________________________
    Podpis konsumenta (tylko jeżeli jest przesyłany w wersji papierowej)
    _______________________________________________________________________
    Data __________________________________________________________________
 

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
  • umowa lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz
  • prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy w Sklepie.
 4. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:
  1. przestanie obowiązywać umowa zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;
  2. na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
  3. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową zawartą przez Sklep;
  4. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy
  – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
 5. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. przeniesienia danych do innego administratora
   a także prawo:
  6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 6. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.
 7. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 

INFORMACJA

O OPAKOWANIACH I ODPADACH OPAKOWANIOWYCH

 

Zgodnie z art. 42 Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, informujemy Klientów o opakowaniach stosowanych w jednostce handlu detalicznego oraz w sprzedaży wysyłkowej, jak również o prawidłowym postępowaniu z odpadami opakowaniowymi z nich powstającymi:

 1. Opakowania stosowane w naszym sklepie obejmują torby z tworzywa sztucznego oraz opakowania z papieru i tektury.
 2. Zużyte opakowania po oferowanych produktach należy zagospodarować we własnym zakresie poprzez umieszczenie ich w odpowiednich pojemnikach na odpady komunalne, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku uchwalanym odrębnie przez każdą gminę.
 3. Zabronione jest umieszczanie zużytych opakowań po oferowanych produktach w pojemnikach nieprzewidzianych do gromadzenia tego rodzaju odpadów.
 4. Na stosowanych opakowaniach mogą znajdować się następujące rodzaje oznaczeń:

   


Przejdź do strony głównej
Wszystkie prawa zastrzeżone ROZKOSZ 2023
Sklep przeznaczony jest wyłącznie dla osób dorosłych !
1. Na tej witrynie znajdują się zdjęcia artykułów erotycznych.

2. Jeżeli jesteś osobą niepełnoletnią lub jeżeli nie chcesz oglądać materiałów o treści erotycznej - opuść tę stronę !

3. Przekonaj się że korzystając z naszej wyjątkowej oferty, oszczędzasz czas i pieniądze, kupując w przyjemny i wygodny sposób.
Wejdź do sklepu Zrezygnuj